X Nock Bushing

X Nock Bushing

Fits XX75 Camo Hunter sizes 1816,1913, 1916, 

FMJ 6MM, Bloodline, Da' Torch and Hexx

Packaging

Dozen pack

$9.99